Kattanjon rá a nyuszira! részvételi- és játékszabályzata
„KATTANJON RÁ A NYUSZIRA” NYEREMÉNYJÁTÉK
 
„KATTANJON RÁ A NYUSZIRA” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA (”Játékszabályzat”)

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE „KATTANJON RÁ A NYUSZIRA” elnevezésű nyereményjáték szervezője és adatkezelője, valamint adatfeldolgozója a Dél-100 Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a., cégjegyzékszám: 03-09-106545) (”Szervező”).

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A nyereményjátékban minden olyan 12. életévét be nem töltött gyerek vehet részt, aki a 3. pontban megadott időtartam alatt a PlusMarket üzletekben kihelyezett „PlusMarket nyuszival” közös fotót készít. A játékba a pályázót kizárólag annak szülője, törvényes képviselője nevezheti be azáltal, hogy a „PlusMarket nyuszival” készült közös fotót feltölti a PlusMarket üzletlánc hivatalos facebook oldalára: www.facebook.com/plusmarket.hu A szülő, illetve törvényes képviselője kifejezett engedélyét adja a játékban való részvételhez, elfogadja a játékszabályzatot és hozzájárul, hogy a jelölt részt vehet a nyereményjátékban.

2.2 Egy Játékos 1 pályázattal tud részt venni a játékban a 2.1. pontban foglaltak szerint.

2.3 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.

2.4 A Szervező alkalmazottai, kapcsolt vállalatai, valamint azon személyek, akik részt vettek a Játék tervezésében, illetve szervezésében a Játékban nem vehetnek részt. A Játékban szintén nem vehetnek részt az előbb említett személyek közeli hozzátartozói, illetve akik között regisztrált élettársi kapcsolat áll fenn és az egyik fél a Szervező alkalmazottja és/vagy a Játék tervezésében, illetve szervezésében részt vett.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

„KATTANJON RÁ A NYUSZIRA” Nyereményjáték (pályázatok gyűjtése) 2018. március 5. napján 00 óra 00 perctől 2018. március 31. napján 23 óra 59 percig tart.

 

4. ZSŰRIZÉS

4.1. ”KATTANJON RÁ A NYUSZIRA” NYEREMÉNYJÁTÉK ZSŰRIZÉSE Szervező a zsűrizést 2018. április 3-án 10:00 órakor székhelyén: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a rendezi. A zsűri 3 db nyertes fotót és egy különdíjast választ ki. A Szervező a zsűrizésen elsőként Fődíj nyertesét, ezt követően a másik két nyertest választja ki. A Szervező a zsűrizésen 3 db nyereményt oszt ki. A tartalék nyertes a választás sorrendjében válik jogosulttá az adott Nyereményre az 5. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen.

 

5. NYEREMÉNY, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 „KATTANJON RÁ A NYUSZIRA” nyereményjáték során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: FŐDÍJ: 1 db bicikli 2. HELYEZETT: 1 db roller 3. HELYEZETT: 1 db sátor Különdíj: 5000 Ft értékű ajándékcsomag

5.2 Nyereményenként 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kiválasztásra.

5.3 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5.4 A Szervező a nyertest a 4. pontban írt sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti e-mail-ben.

5.5 A Nyereményt a Játékossal egyeztetett időpontban, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül tudja átvenni a Szervező székhelyén (cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a.) vagy a lakóhelyéhez legközelebbi PlusMarket üzletben.

5.6 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden legalább e tárgykörben cselekvőképességében nem korlátozott személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a résztvevőt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget és egyéb közterheket a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1 A Játékról részletes információk a http://www.plusmarket.hu/ weboldalon érhetők el.

7.2 A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését a nyeremenyjatek@del-100.hu e-mail címről kapnak, munkanapokon; hétfőtől péntekig, 9.30 és 16.30 óra között a Játék időtartama alatt.

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétel, és a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza.

8.1.2. Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.plusmarket.hu ill. www.facebook.com/plusmarket.hu weboldalon feltüntesse);

8.1.3. Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

8.1.4.Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a szervező Dél-100 Kft, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A Játékosok adatai sorsolás után 3 nappal megsemmisítésre kerülnek.

8.5 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási szám: NAIH-140223/2018

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Regisztráció hiányosságáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9.3 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény értékesítőjével szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét – a játékszabályzat 5.5. pontjában foglaltak szerint - nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.4 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

Kiskunfélegyháza, 2018. február 27. Dél-100 Kft.
 
 Kérem várjon, dolgozom...